skip to Main Content

Tarieven kleinverbruik 2021

De kleinverbruik tarieven voor 2021 zijn vastgesteld.

U treft deze aan op deze website onder ‘Mijn Warmte’ door te klikken naar:

  • Woning in de Douanier (onder de daar vermelde documenten) of klik hier
  • Woning in de Nieuwe Wipwei (onder de daar vermelde documenten) of klik hier
  • Woning in Thuishaven (onder de daar vermelde documenten) of klik hier

Toelichting nieuwe tarieven voor 2021:
De kleinverbruik tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2021 gepubliceerde tarieven: https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. De wet heeft tot doel om warmte-afnemers van een lokaal warmtenet te beschermen omdat zij geen vrije keuze hebben in een warmteleverancier. In de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks wordt bepaald. Uitgangspunt is dat de kosten bij gebruik van warmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor ruimteverwarming en warm water (het zogenaamde ‘Niet-Meer-Dan-Anders-principe’). De maximale tarieven die leveranciers mogen rekenen, dalen in 2021 gemiddeld met 0,7 %. Dat geldt ook voor de tarieven die DER voor 2021 heeft vastgesteld. Voor een aantal tarieven wordt door DER een korting gegeven op de maximale ACM-tarieven. Zo wordt voor het variabele warmtetarief door DER, net als vorig jaar, een korting van 10% doorberekend ten opzichte van het vastgelegde variabele warmtetarief in de Warmtewet. Ook zal DER in 2021 het tarief voor de vaste kosten voor ruimteverwarming én warm tapwater (alleen van toepassing op bewoners van de Douanier) maximeren op 80% van het maximale ACM-tarief. De overige tarieven komen net als in 2020 overeen met de maximaal toegestane ACM-tarieven.

Tarieven
De prijs voor warmte is opgebouwd uit verscheidene tariefonderdelen. Onderstaand staat een overzicht van deze tariefonderdelen, met bijbehorende tarieven zoals DER die in 2021 zal hanteren:

TariefonderdelenTarief 2021 (incl. BTW)
Vaste kosten ruimteverwarming€ 239,30
Vaste kosten ruimteverwarming en warm tapwater* (alleen Douanier)€ 382,88
Vaste kosten meterhuur (meettarief) € 26,83
Vaste kosten afleverset (excl. warm tapwater)€ 111,73
Vaste kosten afleverset (incl. warm tapwater)€ 125,50
Variabel tarief (€/GJ)**€ 22,95

*Inclusief 20 % korting t.o.v. het maximale vast bedrag zoals vastgesteld door de ACM
** Inclusief 10% korting t.o.v. het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM

Wat betekent de tariefswijziging voor uw voorschotbedrag?
Maandelijks betaalt u een voorschotbedrag aan DER. Dit bestaat uit vaste kosten (vastrecht) en uw warmteverbruik. Voor het warmteverbruik wordt een inschatting gemaakt. Eenmaal per jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde termijnbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke verbruik. DER zal, gelet op de geringe prijsverschillen, uw maandelijkse voorschot pas aanpassen aan de nieuwe tarieven nadat u uw jaarafrekening in 2021 heeft ontvangen. Op dat moment wordt er een nieuw voorschotbedrag voor u bepaald dat is gebaseerd op uw meest recente jaarverbruik en de voor 2021 geldende tarieven. Als u dat wenst kunt u tussentijds wel uw voorschotbedrag laten verhogen. Neemt u daarvoor dan contact op met de klantenservice (klantenservice@energieder.nl).

 

Back To Top